Genealogie Dachverlies

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Het uitgangspunt van onderstaand fragment was de publicatie in De Nederlandsche Leeuw (NL), jaargang 20 (1902), kolommen 129 t/m 132. Aanvullend onderzoek bracht meer informatie aan het licht, waaronder ook enkele correcties op deze publicatie. Genoemde Dachverlies-lijn maakt deel uit van mijn kwartierstaat. De afbeeldingen van de zegels van enkele leden Dachverlies zijn afkomstig uit Taxandria, 1900

Een eerste analyse van de indices van het Bosch' protocol laat zien dat er in de eerste helft van de 14e eeuw een aantal mannen met de naam Dachverlies voorkomen. Vrijwel zeker zijn deze allen aan elkaar verwant. Mede op basis van de kwartieraanduiding op een 16e eeuws document zijn de eerste twee generaties van onderstaande genealogie genoemd. Jongeren generaties zijn bewezen, tenzij anders gemeld.

 

Kwartieren Dachverlies-Van Varick (16e eeuwse afbeelding op perkament)
[links uit: De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902), rechts foto uit: THA, KUB, Tilburg]

 

Gelet op bovenstaande kwartieren en hetgeen nu bekend is van het echtpaar Dachverlies-Van Varick, zou de samenstelling van de voorouders als in onderstaande tabel moeten zijn. Toch lijkt hierin het een en ander niet te kloppen, want uit diverse bronnen is bekend dat de moeder van Cecilia van Haeften geen Beers maar Aleijd Schade zou moeten zijn. Curieus is daarbij het gegeven dat in NL 1906, kol. 188 wordt gemeld: "Maar in een hoogste onjuiste en onvolledige genealogie afkomstig uit de verzameling Van den Velde diet Honselaer (coll. Ms) wordt Cecilia vermeld als dochter van Willem van Haeften en Margaretha van Schade alias van Beerle". Daarnaast wees Bert Berings mij op de onjuistheid in de lijn Van Varick: De vader van genoemde Hendrick van Varick was niet Goossen maar Bernard van Varick. Dit blijkt uit de Riddercedul van Gelre van 1468 en uit J.C. Kort, Lenen en tijnsen Sint Paulusabdij 1221-1667.

Jan Dachverlies
x
...... Monnix

Henrick Berwout(s)
x
Luijtgart (van) Erp(e)-Middegael

Goossen van Varick
x
Sinten (alias [v/d?] Sloot)

Willem van Haeften
x
...... Beers [?]

Jan Dachverlies x Aleyt Berwouts      

Hendrick van Varick x Cecilia van Haeften  

      Jan Dachverlies x Goswina van Varick

 

 

 

I - Jan Dachverlies

tr. vermoedelijk hierna genoemde Hadewich (deze Jan?):

 

II - Jan Dachverlies

tr. Aleyt Berwout, overl. tussen 1441 en 1450, dr. van Henrick Berwout en Luijtgart Jan Goyarts van Erpe-Middegael 

Kinderen, beiden betalen intredegeld tbv Illustre Vrouwe Broederschap [online index Broederschap]:

 1. Jan; volg III
 2. Luytgart, overl.voor/in 1455 (dat jaar doodschuld betaald tbv Illustre Vrouwe Broederschap [online index Broederschap])

 

III - Jan Dachverlies

schepen van 's-Hertogenbosch (1483, 1487), overl. tussen 1495 en 1509, tr. Go(e)swina van Varick, dr. van Hendrick van Varick en Cecilia van Haeften. Goeswina van Varick hertr. met Frans de Vos van Steenwijk (*)

zegel jan dachverlies zegel van Jan Dachverlies; schepen 1483, 1487

Zegel van Johis Dachvlis: zeven zespuntige sterren 3,3,1, gebroken door een barensteel, het schild omboord [ANF 1887, pag. 232]

  zegel van Jan Dachverlies; schepen 1484,

Zegel van Johannes Dachuerlijes, schepen van 's-Hertogenbosch, archief Jezuitencollege 's-Hertogenbosch, toegangsnummer 244, inv.nr. 83, regestnr. 53, negatiefnr. 26-C5-14 [ISIS (zegels)-Brabants Historisch Informatie Centrum]

(*) vermoedelijk is identiek aan deze Frans de Vos van Steenwijk, de persoon met dezelfde naam genoemd in het Overstichts leenprotocol onder "Dat borchleen to Vollenho[ve] ende dat daerin roeret. --- . Item 32 beleende manne." Op 8.2.1507 doet Frans de Vos van Steenwyck hulde, na de dood van zijn broer Herman de Vos van Steenwyck. Beiden waren zoons van Henric de Vos van Steenwynck. Herman de Vos van Steenwijck had op 5.6.1478 hulde gedaan, na overlijden van hun vader. Hun vader moet wel identiek zijn aan Henrick die Vos Reynoltssoen die na de dood van zijn moeder Alyt van Putten, vrouw van Reynolt voornoemd, hulde doet op 2.8.1450.
Otto van Haefften, man van Margriete die dochter is van Frans de Vos van Steenwijk doet op 8 juli 1525 hulde, na overlijden van Frans de Vos van Steenwijk. Namens Margriete wordt op 21.3.1551 door Johan Knoppert hulde gedaan, na overlijden van Otto van Haefften.

 

Kinderen:

 1. Margriete (Margaretha), genoemd 1509, tr. Johan (alias Frans) Goossens van Bemmel; kinderen: o.a. Anna en Sweder van Bemmel; zie verder Gens Nostra, 1999, blz. 270-271 [zie ook nageslacht: Tax. 1922, pag. 4; NL 1909, kol. 197]
 2. Hendrik, schepen van 's-Hertogenbosch (1515), overl. 's-Hertogenbosch 28.5.1536; volg IV.a
 3. Walraven [Walraaf], schepen van 's-Hertogenbosch (1521), overl. vóór 1550; volg IV.b
 4. Jan, overl. 1531, begr. St Michielsgestel
 5. Frans, overl. 1531, begr. St Michielsgestel
 6. Cecilia, wil 1499 in het klooster gaan; Cecilia wordt ook genoemd op 9-9-1494 "eenen broede int cloester van Boxcstel voer Cecilien Dachverlies" [bron laatste vermelding: ARAB, Rekenkamers, audiencier/zegelrechten]

Bastaardzoon, bij Beatrijs Francken vanden Slijck:

 1. Adrianus, frater, biechtvader van het klooster Valle St. Hieronymi te St. Truiden, genoemd 1524

 

 

IV.a - Hendrik Dachverlies ( -1536)

schepen van 's-Hertogenbosch 1515, '30, '31 en '35, hoogschout (1523-1527), overl. 's-Hertogenbosch 28.5.1536, tr. Engelken (Engel) Colen, dr. van Peter Colen (schepen van 's-Hertogenbosch) en (verm.) Geertruijt Aelbrechts de Gruyter

zegel hendrik dachverlies zegel van Hendrik Dachverlies; schepen 1515...1535, hoogschout 1523-1527

 

Kinderen:

 1. Anthonia, overl. voor 8.11.1561, vermeld op 9.4.1550 en in 1552, tr. Peter Jansz van den IJzer; over de onmondige kinderen van wijlen Anthonia en haar man worden krachtens het testament gepasseerd voor de schepenen van Veghel voogden aangesteld (een van hen zal Angela zijn geweest); omdat Frans Dachverlies buiten de provincie verblijft wordt voor hem een andere voogd benoemd (pastoor te Veghel)
 2. (Mr.) Hendrik, in 1544 meerderjarig, ov. (sept/okt) 1556 (nieuwjaarstijl), tr. Christina de Ruyter, dr. van Hendrick de Ruyter en Maria de Cock van Opijnen; Christina hertr. ± 1557 Willem van Herck (Heerdt)

Kinderen:

 1. Engelken (Angela), onmondig in 1557
 2. Christijnken, onmondig in 1557
 1. Geertruid, in 1544 meerderjarig, was in 1560 gehuwd met Albert de Ruyter Hendriksz (NL 1920, kol 117: hij is ov. ca. 1574 en zijn moeder is Maria de Cock), blijkbaar een broer van Christina (zie 2.) [zie ook: NL 1920, kol. 117, 157]; echtpaar heeft een dochter Angela (Engel) die huwt met Maximilliaan van La(u)wi(j)ck, heer van Deil [zie: d'Ablaing van Giessenburg, De Ridderschap van Nijmegen, 1899, pag. 90]
 2. Mr. Franck (Frans), geb. 's-Hertogenbosch 1531 of 1532, genaamd Hemerolus, overl. Rome 2.8.1571 [L. van Miert, Pater Franciscus Dachverlies]
 1. Joris; volg V
 2. Walraven (Walraaf), ging in de 'geestelijke stand'
 3. Maria (Mariken), religieuse, non (Herkenrode)*, overl.1600
 4. Elisabeth, religieuse (Herkenrode)*, overl.1597

* om tot dit stift in Hasselt te worden toegelaten moest men een zeker aantal adelskwartieren kunnen bewijzen [L. van Miert, Pater Franciscus Dachverlies]; vermoedelijk is bovenstaand perkament met de kwartieren hiervoor samengesteld

 

 

IV.b - Walraven Dachverlies

vermeld in 1509, schepen van 's-Hertogenbosch (1521, 1522), overl. vóór 1550, tr. Elisabeth Gerardsdr van Rijswijk

zegel walraven dachverlies zegel van Walraven (van) Dachverlies; schepen 1522

 

Bastaardkinderen van Walraaf en Marie, de bastaard van Frans de Vos van Steenwijk:

 1. Anneken, in 1553 en '56 gehuwd met Jan van der Stegen, zn. van Andries van der Stegen en Geertruid Beck; op 19.10.1558 zijn mombers aangesteld over hun zoon Dierick; Anneke is inmiddels hertrouwd met Gielis de Bont, uit welk huwelijk ook een kind is geboren; betreft verkoop van een rente t.b.v. de opvoeding van Dierick
 2. Jan, overl. voor 1594, tr. Sophia de Leeuw, dr. van Jorden de Leeuw en Anthonia Bardeyn

vermoedelijke kinderen (onderlinge relaties tussen a, b en c zijn niet gevonden):

 1. Jenneken, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 23.6.1568, dochter van Jan Dafferlies; Catherijn Pels was meter
 2. Willem

Het is onzeker of navolgende gegevens allemaal tot dezelfde Willem behoren!:

- 1593 (27 maart) Willem, zoon van Jan Dachverlies, is mede-koper van een huis in de Hinthamerstraat, naast de Schilderspoort te 's-Hertogenbosch
- 1600 (9 juli) Willem Dachverlies treedt op als voogd van enkele kinderen in een erfdeling
- 1607 Willeme Dachverlies genoemd in een schepenakte (Tax. 1902, pag. 116) 
- 1610 ( maart) Willem Dachverlies genoemd als momber over kinderen van het overleden echtpaar Anthonis Abrahams en Beatrix van der Sande (Beatrix is als laatste overleden); idem op 7.9.1610 en op 30.8.1619
- 1612 (22 mei) een Willem Dachverlies (wellicht als oom van moederszijde) is voogd over de minderjarige kinderen van Antonie van Houwelingen en Beatrix van der Sande (Tax. 1898, pag. 35, 1902, pag. 117)

Van genoemde Willem waren mogelijke kinderen:

 1. Jan Balthasar, doop 's-Hertogenbosch (St. Catharina) 20.10.1591
 2. Joannes, zn.v. Willem en Arnolda, dr.v. Theodoricus van Erp, overl. voor 16.2.1664, tr. Gerken (Eerken) Dirks van Erp, die de volgende kinderen in de St. Jan in 's-Hertogenbosch laten dopen:

(a) Guilielma (Willemina), doop 26.12.1636; peter en meter: Theodoricus Theodoricusz van Erp en Catharina, weduwe van Guilielmus Dachverlies
(b) Guilielmus (Willem), doop 15.11.1638; peter en meter: Theodoricus van Erp namens Guilielmus Michaëlszoon Verbeeck en Anna van Erp
(c) Johannes, doop 13.10.1642; peter en meter: Judocus Goswini, door Gualterus van Achelen vetegewoordigd, en Hildegonda, de vrouw van Theodoricus van Erp
(4) Eva, doop 21.8.1644; doopheffers: Gualterus van Achelen en Jonkvr. Agnes van Dachverlies 

~ 1648 (9 maart) Johan Dachverlies genoemd als cosijn van Jan Willem de Vosscher over wiens zoon Johan curator is.
~ 1654 (register verponding Den Bosch) Jan Willemsen Dachverlies, taxatie 50 ponden, VI ponden, V stuivers
~ 1658 (11 september) erfdeling van de goederen van Dierc Diercxs van Erp en Otteliken van Ven. Hierbij worden als kinderen genoemd: Eerken, gehuwd met Jan Willem Dachverlies, en Elisabeth
~ 1659 (29 maart) oorkonde: Johan van Dachverlies Willemszn, als man van Gerken dr. van Dierck Dierckszn van Erp, timmerman, verkoopt voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Johan Willemszn van de Graeff huis erf, etc. gelegen aan de Oude Dieze, etc. Hierbij een schepenbrief van 's-Hertogenbosch van 16.2.1664 waarbij Gerken, dochter alsvoren, in hare hoedanigheid van voogdes over de onmondige kinderen, bij haar verwekt door Johan van Dachverlies Willemsz., aan genoemden Van de Graeff verkoopt eerstbedoeld aangrenzend huis [Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus van oorkonden in Noord-Brabant, 1ste suppelement]

 1. Walraven, tr. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 5-7-1596 Heylke Cornelissen Jansen van der Meer, overl. na 4-4-1661; Heylke hertr. Gerrit van Strijp, overl. voor 4.4.1661

- 1597 (april) Walraven Daghverlies een mudde rogge jaerlijx onderp: tot Oosterwijk
- 1603 (15 januari) testament van Walraven en Heylken voor de heer Johan Kievits(?), pastoor van de St Peters kerk in Den Bosch
- 1641 (4 april) testament van Heylke Cornelissen Jansen van der Meer

Kinderen:

 1. Jenneke, bagijn en meesteresse op de grote Begijnhof in 's-Hertogenbosch, overl. 19-6-1674; maakt testamenten op 21-3-1659 en 14-1-1674
 2. Mayke, genoemd op 4-4-1641
 3. Adriaentken, zuster in het concent Zusters van Orthen in 's-Hertogenbosch, overl. 10-1-1666; maakt testament op 9-1-1666
 1. Geerlac

 

 

V - Joris Dachverlies (±1532-1609)

Geboren ± 1532 (in 1556 meerderjarig, onbekend of dat op dat moment op 20 of 25 jarige leeftijd was), begr. Veghel 3.11.1609, tr(1) Ida (Yda) van Berckel, overl. 3.8.1586 (zal november moeten zijn..), begr. Veghel 7.11.1586, dr. van Albert (Aelbrecht) (zn. van Hugo) en Elisabeth Horenkens (Hoernkens), tr(2)? Cunera

Kinderen:

 1. Hendrik, overl. 9.9.1628, begr. te Veghel, tr(1). Maria van Vladeracken, overl. ca. 1587, dr. van Nicolaas van Vladeracken (schepen van 's-Hertogenbosch) en Barbara van Brecht, tr(2) kort voor 28.7.1589 Agnes de Gruyter van Dirksland, overl. 22.8.1616, begr. te Veghel, dr. van Philips de Gruyter, ambachtsheer in Dirksland, en Bartha (Agnes?) van Nederveen [zie NL 1889, pag. 93: Hendrik D. wordt abusievelijk Jan D. genoemd]

Nog te checken tekst in tijdschrift:

de 31 Augusti 1627 contraxerunt matrimoninm per verba presenti nobiles ac generosi D.D. Wernerus Hondt et Agnes de Erp coram me infra scripto et nobilibus ac generosis D.D. Henrico van Dachverlies et Walramo de Erp tanquam testibus idq iu’ssu’ Rmi inej Dni D. Mic haelis Epi Buscoduce. Ita est Jo: Houbraken past. Nulla soluerunt jura qui (of: quia) videbantur ecclesiam contemmere nec velle Catholico more contrahere qui iam more hereticorum contraxerant, tamen suasu Dni de Erp et permissione superioris si diis placet annuerunt quodam modo. [Nav. 1904, pag. 226]

Kinderen:

   1. Philip(pu)s, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 28.10.1597 (doopgetuigen: Hugo van Berckel en François Berwouts), overl. kort voor juli 1659
   2. Lijsken, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 15.1.1600 (peter/meter: Walraven van Erp en Anna van Brecht)
   3. Maria, religieuse
   4. Agnes, overl. 1661/62, begr. Assenede [op 6.2.1662 wordt Francois de Bigoor als weduwnaar en Agnes als 'wijlen' genoemd in een accoord voor notaris Johan van den Kerckhoff te Oirschot; bron: http://sre.mindbus.nl/], tr. 's-Hertogenbosch (gerecht) 11.4.1640 (zij j.d. van Oirschot, hij j.m. van Bearns) François de Bigorre (Bigore, Bigoe), geb. Oos (Bearn, Fr.), ruiter in cie. kurassiers onder markies de la Force (1640), ruiter onder kapt. Mom (1649), alpheres te Sas van Gent  (1655), luitenant onder kapt. Kilpatrick (1671), overl. kort voor 19.3.1674, zn. van Jean de Bourasse en Jenne de Bigorre
   5. Elisabeth Angela (NL noemt: Isabella), clarisse te 's-Hertogenbosch (1640: genoemd Elisabeth Angela, zuster van Agnes Dachverlies, in het Convent St. Clara)

- 1618 (24 maart) Philips Dachverlies bij dode van zijn moeder Agnes de Gruijtere; betreft de helft een tiende in Rosmalen [RANB, RvB, inv.nr. 44]
- 1628 (18 november) Jonker Philips en Agnes, kinderen van wijlen Jonker Hendrik Dachverlies bij wijlen Agnes zijn huisvrouw (dr. van wijlen jonker Philips de Gruijtere), gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, volgens hun testament voor Anthoni Tribosch op 18.6.1616 en het codicil van jonker Hendrik op 31.12.1623 voor dezelfde notaris: te Veghel op Middegael, Roosmalen; renten en cijnsen
- ca. 1640 baron Van Leefdael beschrijft de kastelen in Brabant en meldt: "Item zijn er in Veghel nog twee eelmanswooningen [d.i. edelmanswoningen] van Kleijnder apparantie, d'eene toebehoorende Joncker Philips van Dagverlies ende het ander aan die van Surmont"; het Dagverlies-huis schijnt op de Leest te hebben gestaan [Veghel in de loop der tijden]
- 1649 - 1652 Gerechtelijke aanzegging door groenroede van 's-Hertogenbosch voor François de Bigorre, gehuwd met Agnes van Dachverlies, aan Raas Willems van Elmpt, om mee te werken aan deling van zeker tussen hen beiden gemeen land onder Rosmalen, met bijlagen [RANB, Hoeve Heese in Rosmalen, 1536 - 1678; eigendomsbewijzen van de hoeve, die leenroerig was aan de heer van Boxtel]
- 1655 (3 november) er worden curators over de innocente Philips Dachverlies genoemd, w.o. Franchoijs de Bigorre, alpheris in garnizoen te Sas van Gent, man van Agnes Dachverlies
- 1656 (1 juli) Cornelis van Boxmeer verkrijgt casteeltje (Middegael, Veghel) van Francois Bigous c.s.; blijkt uit Bossche schepenakte [handschrift Smulders: Veghel, R 91, fol. 14]
NB: NL 1890, p. 22 meldt dat de Costumen van de landen van Bearn en Bigorre aangeven dat het 100-jarig bezit van een adellijk goed (in de late middeleeuwen) als bewijs geldt van adeldom
- 1659 Advies van rechtsgeleerden, voor erfgenamen Dagverlies, over uitbreiden tuin van hoeve en wijziging loop tuinschouw [RANB, Hoeve Heese in Rosmalen, 1536 - 1678; eigendomsbewijzen van de hoeve, die leenroerig was aan de heer van Boxtel]
- 1662 (6 februari) Francois de Bigoor als weduwnaar genoemd en wijlen Agnes van Dachverlies in een overeenkomst [sre.valoris.nl: notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 97, Folio 76]
- 1667 (10 februari) François de Bigorre doet leenhulde, als man en testamentaire erfgenaam na het overlijden van zijn vrouw Agnes, betreffende de hoeve Heese onder Rosmalen
- 1678 Akte van verklaring Johan Fabre, koopman in 's-Hertogenbosch, over eigendom en gebruik steeg tussen hoeve van Hendrik Dachverlies in Rosmalen op "Heeseyndt", lopende van "Sprockelbosch" naar "Nollant" [RANB, Hoeve Heese in Rosmalen, 1536 - 1678; eigendomsbewijzen van de hoeve, die leenroerig was aan de heer van Boxtel]

 1. Albert (Aelbrecht), tr. Margaretha van Liere, vrouwe van Casterlé en Ter Loo, overl. 1-7-1623, dr. van Arent van Liere en Cunera van Meedervoort
 1. Angela, overl. na 3.1.1625, tr. Floris van Ysselsteyn, overl. tussen 21.1.1608 en 16.1.1609; hun kinderen waren: Christoffel Floris, Maria en Margaretha van Ysselsteyn; volgens het testament van hun kleindochter moet dit echtpaar ook een zoon Willem hebben gehad. Zie ook de gegevens Van Ysselstein
 1. Joannes, genoemd in bovenstaand 16e eeuws document met de kwartierwapens; als dit correct is, zal hij jong zijn overleden, omdat hij niet voorkomt in de erfdelingen, ofwel het is een bastaardzoon

 

 

 

ENKELE LOSSE VONDSTEN

Niet opgenomen zijn de tientallen treffers in de klapper van het Bosch' protocol in de periode 1368-1500 op de namen:
- Jan Dachverlies
- Jan Dachverlies, zoon van Jan
- Jan Dachverlies, zoon van Jan, zoon van Jan

 
[Opmerking in De Brabantse Leeuws 1965, p. 177:]
Dit geeft mij aanleiding om over het wapen der Bossche familie Dachverlies iets te zeggen, zijnde van sabel met
zevenpuntige sterren van goud, faasgewijs 3, 3 en l gesteld. Dit wapen behoort m.i. tot de soort der sprekende, maar op
een ingewikkelde en raadselachtige wijze. Ik vermoed, dat deze van origine Duitse familie, die sedert de 16e eeuw in de
magistraat zat (en in de omtrek een Brabants leen bezat) haar naam, hoewel dach met ch geschreven, met de sterrenhemel,
mogelijk zelfs met het zevengesternte in verband gebracht heeft en daarom van sabel en goud voerde.
Met middeleeuwse sterren heeft dit niets te maken en zeker niet met de met sterren bezaaide schijf.

 

 

 • 1294 Everardus Dachverlies, genoemd 1294 als schepen te Heusden [Brabantse Leeuw, 1952, p. 73]; in 1297 worden eveneens te Heusden huis en hofstede van Everart Dachverlies genoemd [Corpus Gysseling I, ambtelijke bescheiden; origineel: Heeswijk, hs in de abdij van Berne]  

 • 1302 [april 20 – 1303 april 16] Hendrik Dachverlies, schoenmaker, koopt van Woutger Feyteman een erfcijns van 33 schellingen op diens huis en erf te ’s-Hertogenbosch gelegen in de straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt [bekend uit een opwinningsakte van de Bossche schepenbank in 1434 (RANB, RA Den Bosch, R 1800, fol. 127v)]

 • 1340-1351 de kinderen van Henricus Dafferlies, genoemd onder Hese, betaalden 18 oude penningen; later hier: de kinderen van Johannes Broesen; bij de volgende inschrijving van dezelfde persoon opgemerkt: laatste betaling 1350, later hier: Henricus van Laer [in het cijnsboek van de hertog voor de meierij van 's-Hertogenbosch (bew. M. van Asseldonk)]

 • 1336 (14 februari) Ik ontmoette dezer dagen den naam zelfs nog een eeuw vroeger, nl. in een perkamentje van 1336; en wel in den persoon van den vroeg - veertiende - eeuwschen schepen van St. Michiels Gestel Arnoldus Mutsart. Deze verlijdt den 14den Februari 1336 eene acte, waarbij Jan van den Veken uit de buurtschap Thede onder Gestel bij Herlaar, eene pacht van een half mud koren verkoopt aan Jan Dachverlies den jongere, van ‘s-Hertogenbosch, te vergelden uit van den Veken‘s huis en hof en twee stukken lands, gelegen te St. Michiels Gestel. [Tax. 1926, pag. 51, 53]:

 • NOS Arnoldus Mutsart et Godefridus Keyot scabini in Ghestel prope Herlaer notum facimus universis, quod coram nobis Johannes dictus van den Veken de Thede heriditarie vendidit Johanni dicto Dachverlies juniori, annuam et hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de Buschoducis, solvendam anno quolibet in die beati Andree apostoli, et in Buschoducis ad domum ipsius Johannis Dachverlies tradendam, de domo et orto ipsius Johannis ventlitoris, in quo domo idem Johannes ad presens moratur, sitis in Thede in prochia de Ghestel prope Herlaer, et de duabus peciis terre ad dictum Johannem venditorem spectantibus, sitis ibidem et quarum una die Zaelbraec et altera die Garshof vocantur, ut idem Johannes dicebat. Et in dictam pactionem diclus Johannes renditor dictum Johannem emptorem coram nobis imposuit et Ileredavit modo in talibus con-sueto. Et promisit dictus Johannes venditor coram nobis ut debitor principalis super se et bona sua quod ipse dicto Johanni emptori de dicta annua et hereditaria pactione dimidii modii siligihis dicte mensure ei vendita et de dictis domo et area ac de duabus peciis terre annuatim et hereditarie solvenda, ut premittitur, clebitam et justam prestabit warandiam tamquam de hereditate in ecclesia plene et suffcienter proclarnata ; et quod omnem obligationemin dictis domo, orto et duabus psciis terre pre-existentem eidem Johanni emptori omnino de ponet, exceptis dimidio grosso tnronensi, deinde et qua tuor pullis de dictis domo et orto, exceptis quoque duodecim grossis turonensibus deinde de dicta pecia terre die Zaelbraec vocata, et exceptis duobus novis grossis turonensibus deinde de dicta pecia terre die Garshof vocata, annuatim ante solvcndis ut dictus Johannes venditor asserebat.
  In cujus rei testimonio sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno Domini millesimo trecente-simo tricesimo sexto, in die heati Valentini martiris.

   


  gvdewit.gif (7938 bytes)

  laatste wijziging van deze pagina: 17 augustus 2014