Familie Van IJsselstein in de 16de eeuw
Op zoek naar een vader Floris en zoon Willem van IJsselstein 

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


NIEUW: Aansluiting met bekende lijnen Van Egmond/Van IJssesltein zeer waarschijnlijk nu bekend!

Zie: Genealogische kwesties: Floris en Willem van Ysselstein

(in opbouw is: Genealogie Van Egmond / Van IJsselstein)

Onderstaande gegevens zijn verzameld in het kader van het onderzoek naar de voorouders van ene Floris van IJsselstein die aan het einde van de 16de eeuw in Bossche akten wordt genoemd. Centraal daarbij staat de hypothese dat deze Floris een zoon zou kunnen zijn van een eveneens in Bossche akten voorkomende Willem van IJsselstein. Vandaar dat ik met name op zoek ben gegaan naar 16de eeuwers met de naam Willem van IJsselstein. De tot op heden verzamelde gegevens staan inclusief de bronvermeldingen online.
Zelf vind ik nogal opmerkelijk dat dit overzicht voor het grootste deel is ontstaan met behulp van diverse computerende genealogen die zeer behulpzaam zijn geweest door gegevens ter beschikking te stellen uit eigen onderzoek en uit nog niet door mij onderzochte bronnen. Vandaar ook mijn welgemeende dank aan Hein Vera, Philip van Dael, Hans van de Griend, Werner ten Kate, Frans Roelvink en Arnoud-Jan Bijsterveld. Daarnaast is gebruik gemaakt van enkele cd-roms waarop genealogische tijdschriften zijn opgenomen.

Zie voor Van IJsselsteins die afstammen van de Heren van Amstel op de site van Philip van Dael


Achtereenvolgens komen aan de orde:

Voorouders gezocht van - de summiere gegevens die bekend zijn van Floris, van wie het vermoeden bestaat dat hij een zoon was van een Willem van IJsselstein. Floris wordt vermeld met het predikaat jonker.

Fragment 1 - nageslacht van Frederik van Egmond, graaf van Bueren, waaruit drie personen met de naam Willem van IJsselstein voortkomen

Fragmenten 2 t/m 9 (zie vervolgpagina) - diverse takken waarin personen voorkomen met de naam Willem van IJsselstein


VOOROUDERS GEZOCHT VAN:

Floris van IJsselstein (..-verm.1608)

Overl. tussen 21.1.1608 en 16.1.1609, tr. Angela Dachverlies, dr. van Joris en Ida van Berckel. In 1594 wordt Floris genoemd samen met zijn zwagers Hendrick en Albert Dachverlies (verm. erfdeling). Floris van Ysselsteyn komt voor in een akte van 6-2-1597 i.z. de nalatenschap van Cornelis Albrechts van Berkel [Ra Den Bosch 1423 f 142v/143]. Angela Dachverlies wordt op 16.1.1609 als weduwe van Floris genoemd en op 8.8.1611 gaan Henrick, Aelbrecht en Angela Dachverlies een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders (Dachverlies): te Veghel en Erp; renten en chijnsen
Kinderen:

 1. Christoffel Floris
 2. Maria, tr. mr. Lambert Johannis, procureur in Brussel
 3. Margaretha; zij maakt op 26.6.1631 een testament op voor notaris Pauwels vande Graeff in een nog onbekende plaats (Tuil, Tull ??)
 4. Willem; deze zoon wordt niet genoemd door Sasse van Ysselt [Sasse van Ysselt, "Voorname Huizen ..."], maar blijkt uit een testament van zijn dochter Johanna Willemina d.d. 17.4.1685 te 's-Hertogenbosch; volg II

 

II  Willem van IJsselstein

Wellicht is er sprake van dezelfde persoon bij de o.tr./tr. 's-Hertogenbosch 28.11.1632/5.1.1633 van Willem van Iselsteijn, weduwnaar, en Marijtje Thomas van Rijssel

Kind:

 1. Johanna Willemina van Ysselsteyn, vermoedelijk geboren te 's-Hertogenbosch ca. 1615, o.tr. Maastricht/'s-Hertogenbosch 14.12/18.12.1636 Jan Borchgraeff, vaandrig in de compagie van kapitein Henrich Holst in het regiment van de kolonel Erhart van Erentreijter (...1635, 1636 ...). Ten tijde van het huwelijk woont Johanna in de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch. Kinderen:
  1. Franciscus (Franchois), ged. Heusden 5.10.1638, overl. vr 17.4.1685
  2. Margriet, ged. Heusden 21.2.1640, overl. vr17.4.1685
  3. Johan, ged. Heusden 21.7.1641, heeft een huis te Bommel, overl. vr 16.2.1712
  4. Henrick Frederics, ged. Heusden 11.1.1643, overl. vr 17.4.1685
  5. Margriet, ged. Breda 2.11.1644, overl. vr 17.4.1685
  6. Helena, ged. Breda 28.9.1645, overl. Egmond 1717, o.tr. 's-Hertogenbosch 13.1.1674 Reynholt Roth
  7. Aldegonda, ged. Breda 1.1.1648, overl. tussen 18.8.1682 en 17.4.1685, tr. Johan Kempher

FRAGMENT - 1

Frederik van Egmond (1440-1521)
graaf van Buren
|
(bastaarden)
|
===========================================
|                                                                                           |
   Christoffel van IJsselstein (..-1512)                                    Willem van IJsselstein (..-vr1535)
baljuw Sint-Maartensdijk en Scherpenzeel                                           had huis in Colle(n)               
|                                                                                            |
|                                                                                            |
                         |                                                                       =====================   
                           |                                                                    |                                               |  
            Willem van IJsselstein                                   Willem van IJsselstein      Willem van IJsselstein
                   (..-1587?)                                                     (..-1562)                       (..-1542)         
                                                                      drost van Genemuiden               kanunnik  

HYPOTHESES:

[1] Willem van IJsselstein, drost van Genemuiden, had een zoon Floris uit een eerder huwelijk (of een bastaardzoon) met de naam Floris
[2] Willem van IJsselstein, kanunnik, had een natuurlijke zoon Floris
[3] Willem van IJsselstein, zoon van Christoffel, had een zoon Floris

 

[Opstelling in hoofdlijnen volgens Dek, "Genealogie der Heren en Graven van Egmond"; zie voor verder voorgeslacht in dit boek]

I Frederik graaf van Bueren (1440-1521) [= Frederik van Egmond]

Tr(1) 1464 Aleida van Culemborch (overl. 1471 [Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Utrecht, pag. 300]), tr(2) Walburga van Manderscheid
Kinderen (eerste huwelijk):
1. Floris van Egmond, geb. 1469
2. Wemmer van Egmond?
Bastaarden:
3. Christoffel bastaard van IJsselsteijn - volg II.a
4. Willem bastaard van Egmond - volg II.b
5. Katharina bastaarddochter van Egmond, kind van Catharina van Kessel, overl. 1500

Frederik van Egmond (1440-1521) werd op 24-6-1498 graaf van Leerdam en van Buren (Drossaers, Archief Nassau Domeinraad, deel II, regest 1384). Zijn tweede vrouw Walburga van Manderscheid compareerde in 1522 met haar stiefzoon Floris (Drossaers II, Inv. n 436). Reeds in 1462 (Dinxdag na Sint Lourens) stond Willem van Egmond aan zijn tweede zoon Frederik onder zekere voorwaarden de heerlijkheid IJsselstein af (Busken Huet en Van Veen, pag. 95). [Dek, pag. 104]

Voetnoot bij het artikel "Anna Maria Storm van Werle, gravin van Bronckhorst-Batenburg en hare naaste verwanten" door Mr. A.P. van Schilfgaarde:

Er bestond ook nog een, zij het verre en slechts aangehuwde, verwantschap tusschen Anna Maria Storm van Werle en haar man. Deze laatste was namelijk de kleinzoon van de bekende Petronella van Praet (1501-1591), echtgenoote (in tweeden echt) van Maximiliaan’s grootvader Herman van Bronckhorst-Batenburg (ov. 1556). Petronella’s moeder was Catharina van Egmond bastaarddochter van Frederik van Egmond, graaf van Buren (ov. 1500) bij Catharina van Kessel, en derhalve een bastaardtante van Maximiliaan van Egmond-Buren (ov. 1548), hierboven vermeld als de natuurlijke vader van Alexander van Buren alias Yselstein. [NL 1930, kol. 357]
Repertorium op de Cuykse lenen in Holland, Het Sticht en Gelre, 1129-1649 - IJsselstein:
52. Het gerecht (1319: hoog en laag, put en galg) in Eiteren aan beide zijden van (1319: en in) de IJssel, tijm, veer, visserij (1319: en waarden, strekkend aan de ene zijde van de IJssel van Opburen tot Snodelhoek en aan de andere zijde van Oudegein tot Fellenoord, zoals de leenheer houdt van het Sticht, dat verkreeg van het Rijk):
11-4-1436: Heer Willem van Egmond, heer van IJsselstein, LRK 114 fo 45.
21-1-1453: Heer Willem, broeder van Gelre, heer van Egmond, IJsselstein en het land van Mechelen, bij dode van Willem, zijn oom, wiens belening wordt betuigd, omdat hij destijds geen akte kreeg, LRK 118 c.Nd.Holland fo 7-8.
13-5-1469: Frederik van Egmond, jongere zoon, bij overdracht door Willem, raad en kamerling, zijn vader, met diens lijftocht op f400,- rijns, LRK 118 c.Nd.Holland fo 8-9.
16-2-1523: Mr. Marcelis van Zegerscapelle, secretaris van de Raadkamer van Holland, voor heer Floris van Egmond, graaf van Buren, heer van IJsselstein, St. Maartensdijk, Kortgene enz., kapitein-generaal van de landen van herwaartsover, bij dode van Frederik, diens vader, LRK 124 c.Sticht fo 18v. [OV 1990, pag. 425]
 
Repertorium op de grafelijke lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen (1252-1648), betreft: 16 morgen land op de Harnesse bij de Woutkerk, waarop vroeger Willem ver Godelz. woonde en. waarvan nu Gherijt Jacob Lyenz. pachter is. 17 morgen in de Cadike, waarop vroeger Jan Oude Willemsz. woonde en waarvan nu Gherijt van Beest pachter is:
12-9-1525: Jonkvrouwe Marie van Wassenaire, hulde door heer Floris van Egmondt, graaf van Buyren, heer van IJsselsteyn en Sint Mertensdijck, bij dode van haar vader heer Johan van Wassenaire (I.h. 124, cap. N.H., f 58v). [OV 1973, pag. 75]
 
Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in het land van der Leede, 1307-1646 - Leerdam:
9. Slot, stad, land en heerlijkheid Leerdam en Leede met dorpen, kerken, kerkgiften, lenen, lenenmannen, tollen, tienden, tijnsen, pacht, visserijen en toebehoren:
..-.- 14..: Willem, broeder van Gelre, heer van Egmond, als leenheer van Leede -vermeld 1452, LRK 118 c.Asperen fo. 2v.
16-3-1477: Toegewezen aan heer Frederik van Egmond, heer van IJsselstein en Buren, nadat heer Willem, heer van Egmond, neef van de leenheer, zijn vader, bezat en in 1466 overdroeg aan Karel de Stoute, vader van de leenheer, en zoals de heer van Arkel had. LRK 64 fo. 83v-85v.
27-6-1494: Floris, zoon van IJsselstein, voor Frederik, broeder van Egmond, heer van IJsselstein, neef van de leenher, zijn vader, die niet kan reizen, LRK 121 c.Arkel fo. 14.
De volgende beleningen zijn vanaf 1540 gelijk aan "Ons Voorgeslacht", jrg. 32, 1977, pp. 192-193 nr. 18. [OV 1984, pag. 382]
 
Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650 - Schoot:
326. Het gerecht (1397: hoog en laag) van Schoot (1397: met heerlijkheid, renten en toebehoren; 1411: gelegen in het baljuwschap Rijnland):
24-2-1485: Floris Frederiksz., zoon van IJsselstein, bij overdracht door Bertram van Oebergen, ridder, voor Eleonora van Borsele, zijn overgrootmoeder, die aankwam van Frank, haar broer, eventueel te komen op Frederik, broeder te Egmond, heer van IJsselstein, zijn vader, LRK 120 c.Zeeland fo 6v-7v. [OV 1990, pag. 103]
 

Vijf eeuwen stadsbestuurders van Schoonhoven (1297-1795)
Heer Floris van IJsselstein, Heer van St. Maartensdijk, Baljuw 1500 t/m 1521 [GN 1989, pag. 154]


Repertorium op de lenen van de hofstede Montfoort 1362-1649 - IJsselstein:
340. 4 morgen land in Meerlo:
25-9-1412: Heer Lodewijk van Montfoort, broer van de leenheer, 283 pp. 1-3
.De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 40 tot:
3-3-1519: Cornelis Jacobsz., schout van IJsselstein, voor heer Floris van Egmond, heer van IJsselstein, neef van de leenheer, bij overdracht door Hendrik Dirksz., rentmeester, voor Joost, heer van Kruiningen enz., neef van de leen-heer, 285 fo. lv-2 blad.
20-10-1529: Heer Floris van Egmond, graaf van Buren, heer van IJsselstein, neef van de leenheer, 288 fo. 3.
..-. -15..: Gijsbert van Baax voor heer Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, heer van IJsselstein, bij dode van Floris, diens vader, 288 fo. 3.
20-12-1549: Jan van Berck, rentmeester van IJsselstein, voor Anna van Egmond bij dode van Maximiliaan, haar vader, 288 fo. 3. [OV 1982, pag. 547/548]

Johanna van Horne en haar man bleven in goede verstandhouding met Walburg van Manderscheid, de nicht van
Jacob II graaf van Horn, hetgeen moge blijken uit een acte van 25 februari 1521 (ARA Brussel, Leenhof van Brabant 351), verleden voor het Leenhof van Brabant, waarbij Michiel Haengreve als haar gemachtigde optreedt ter zake van het door haar overleden man Frederik van Egmond graaf van Buren enz. als heer van Cranendonk aan haar bij testament verleende vruchtgebruik van de heerlijkheid Cranendonk.

Na het overlijden van Michiel Hendriksz. Haengreve hertrouwde Johanna van Horne met Jonker Daniel Godschalksz. van Gerwen, die door dit huwelijk Michiel Haengreve niet alleen opvolgde in diens echtelijke rol, maar ook -dankzij de familierelatie van Johanna van Horne- in diens ambtelijke functie, zodat ook hij drossaard van Cranendonk werd. Deze connectie van Walburg van Manderscheid met haar natuurlijke nicht bleef ook tijdens het tweede huwelijk van Johanna van Horne bestaan, zoals blijkt uit het feit, dat Walburg vam Manderscheid aan Daniel van Gerwen op 24 januari 1530 een volmacht verleende, op grond waarvan hij ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch 30 oktober 1530 (Schepenprotocol van ‘s-Hertogenbosch 1313) het haar door Frederik graaf van Egrnond gelegateerde vruchtgebruik van het door hem nagelaten Huis Ysselsteijn (Vanuit dit huis, waar hij een vorstelijke staat voerde, placht Frederik graaf van Egmond vijandelijke invallen te doen in het Gelderse gebied. Zie voor de geschiedenis van het huis Ysselstein: Jhr. Mr. A.F 0. van Sasso van Ysselt: ,,De voorname huizen en gebouwen van ‘s-Hertogenbosch" deel 1, pag. 120 e.v.) in de Orthenstraat te ‘s-Hertogenbosch overdroeg aan haar stiefzoon Floris graaf van Egmond.
[NL 1967, kol. 134-135]

 

 

II.a Christoffel van IJsselsteyn [bastaard[ (..-1512)

Overl. ca. 1512 [OV 1984, pag. 205], vermeld in de inventaris van de Nassause Domeinarchieven als baljuw te Sint-Maartensdijk en te Scherpenzeel 1500, 1505 [Dek]
Zoon:
1. Willem van IJsselstein - volg III.a
- Cristoffel de bastaard van IJsselstein, baljuw van St. Maartensdijk en Scherpenisse, R 1393, 1425(?), 1444
- R 1393, d.d. 15.3.1500: Schepenen van St Maartensdijk doen uitspraak in zeker geschil, met consent van Christoffel de bastaard van IJsselstein, baljuw, als oppervoogd van de wezen.
- R 1425, d.d. 30.6.1504: Bertrand Paulus, kapitein van Mets, heer van Scenendoncq, schrijft Antoine de la Desoubz, kapelaan van de keizer, over een borstharnas met bellen, dat de bastaard van IJsselstein (= Christoffel?) van hem wil overnemen om te gebruiken voor een jong paard.
- R 1444, d.d. 31.12.1505, Vermeld: Evert van Eck, stadhouder van Christoffel de bastaard van IJsselstein, baljuw van St. Maartensdijk en Scerpenisse. [Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad"]

 

 

II.b Willem van Ysselsteyn (bastaard)

Overl. verm. vr 13.12.1532 (of anders vr 1535), tr. Theodora de Ro(e)ver, dr. van Geerlic de Rover

Kinderen:
1. Willem van IJsselstein - volg III.b
2. Willem van IJsselstein (kanunnik) - volg III.c

Nav. 1873, pag. 164: Geslacht van IJsselsteijn, Van dit geslacht vond ik nog jhr. Willem van IJsselstein zoon van jhr. Willem van IJsselsteijn, die een natuurlijke zoon was van Frederik van Egmond graaf van Buuren, geh. met jonkvr. Theodora, dochter van Gerlacus die Roever, schepen te 's Hertogenbosch 1503,1510,1521 (Emondus ex Theodora van Beerze zoon) en jonkvr. Geertruida Hals (Herbert ex Eva van der Eycke dochter). Noch de eene noch de andere Willem van IJsselsteijn wordt opgegeven bij van Leeuwen Bat. ill., gen. van Egmond. .- Ter aanvulling van die genealogie zoude ik gaarne meer van hen beide willen vernemen, b. v. met wie Willem bastaard van Buuren gehuwd was, benevens opgave zijner kinderen en verdere afstammelingen, welk wapen hij voerde, enz.

 

Dirckje (Theodora) de Roover (Roever), dr. van Geerlac, schepen van Den Bosch (1503-1521), en Geertruyd Hals Herbertsdochter, geb. 1493, tr(1) Willem van Egmond IJsselsteyn, nat. zoon van Frederik van Egmond-IJsselsteyn, graaf van Buren, tr(2) Adriaan van Nispen en tr(3) Hercules van Enghiens (Eginghen), ridder, burggraaf van Grimbergen, heer van Kerstergate, Waarembroeck enz., schepen van Den Bosch 1538, burgemeester Brussel, overl. Brussel [Vlgs. "Geschriften over het geslacht De Roever" (1974) van W.P. de Roever en het dossier De Roover in de collectie De Haas (CBG), beiden zonder bronvermeldingen]
N.B.: In 1535 was Dirckje met Hercules gehuwd ["Voorname Huizen ... (etc.)", deel I, pag. 258 (bron: Reg. Nr. 50, fol. 238verso)]
Geerlic de Rover overl. Den Bosch 11.9.1524, begr. St. Jan [in: "De grafzerken van de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch", 191, pag. 25]
[Ongedateerde brieven - I. Aan Frederik van Egmond]

...... April 21
Wijlhem etc. bedankt zijn vader Frederik van Egmond voor een paard en verzoekt hem eens naar Collen te komen om het huis te zien en voor de verandering van lucht
Oorspr. (Inv.N 983)
NB Deze Wijlhem moet een bastaardzoon geweest zijn
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 1428]
Noot: zie voor de plaats Colle, bijv. RA Den Bosch 1175 f 13 1368, f 254 1372; RA Den Bosch 1179, f. 118 5-1-1392.

13-12-1532 octrooi om te testeren "voor heere Willem van Ysselsteyn natuerlyck zoone wylen Wilems van Ysselsteyn" [ARAB Rekenkamers 20787 1532/1533 f. 5]

 

III.a Willem van IJsselstein

Vermeld in inventaris van de Nassause Domeinarchieven als drost van Genemuiden 1538, 1541-1543. Hij komt daarbij voor als jonker van IJsselstein en als neef van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren. Hij huwde vermoedelijk Jacomijn van Wijngaerde Joosdochter***)
Kinderen:
1. Jan van IJsselstein, huwde Anna van Galen
2. Christoffel van IJsselstein (overl. 1593), tr. Magdalena van Aldendorp
3. Frederik van IJsselstein

***)
Noot: in de hiervoor door Dek gemaakte opstelling worden de gegevens van "drost van Genemuiden" en "(vermoedelijke) echtgenoot van Jacomijn van Wijngaerde Joosdr" gecombineerd, maar het betreft hier twee verschillende personen! (de drost van Genemuiden was III.b); ook is nog niet bewezen of inderdaad deze Willem gehuwd was met Jacomijn van Wijngaarden

 


Repertorium op de lenen van de hofstede Altena, 1232-1650 - IJsselmonde:

             
60 H. De halve korentiende in het Oostambacht, (1569: jaarlijks 150 pond waardig)
22-10-1536: Willem van IJsselstein bij overdracht door Joost van Wijngaarden, A fo. 163.
..-.- 1569: Willem van IJsselstein vermeld, LRK 340 fo. 155 bis.
11-12-1627: Pieter Pietersz., dijkgraaf van IJsselmonde, voor Maurits van IJsselstein, wonend op het huis Lennep in het hertogdom Berg, bij dode van Christoffel van IJsselstein, gouverneur van Heusden, diens vader, die aankwam van Willem van IJsselstein, diens vader, na verzuim, LRK 144 c.Altena fo. 12v-14.
 
60 J. 23 pond groten Vlaams op nr. 60 F, te lossen met f 2300.- karolus.

27-8-1536: Willem van IJsselstein bij overdracht door Joost van Wijngaarden, zijn schoonvader, voor de koop van nr. 60 H, LRK 289 c.Altena fo. 6.
15-10-1569: Johan van Mrode, heer van Pietersheim, LRK 289 c.Altena fo. 5. [OV 1985, pag. 212]
 

Repertorium op de lenen van de hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en IJsselmonde:
36. Het Oostambacht van Yselmonde.

12-11-1496: Floris van Wijngaerden tocht zijn vrouw Margriete van Sweeten (f 644v).
29-10-1533: Joost van Wingerden bij dode van zijn vader heer Floris van Wingerden (f 645v).
24-12-1540: Jonkheer Heynderick van Merode, heer van Peetersem, hulde door meester Cornelis Barthouts, griffier van de lenen van de grafelijkheid, zijn rentmeester, na overdracht door Joost van Wingerden en zijn zoon Floris van Wingerden, te lossen met een jaarrente van 23 lb. groot Vlaams per jaar, de penning 16, door hem verkocht uit de helft van de tienden, leen van Althena, ten behoeve van zijn zwager Willem van Yselsteyn en zijn dochter jonkvrouwe Margriete van Wingaerden (f 645v).
13-19-1541: Heynderick van Peetersem doet zelf hulde (f 646).
6-10-1542: Joost van Wingaerden doet mede namens zijn vrouw Martyna van der Heyde en zijn zoon Floris afstand van het recht van lossing (f 646v).
27-4-1545: Heer Heynderick, heer van Merode en Petersem, nadat wijlen Joost van Wijngerden van alle rechten afstand had gedaan (f 647v). [OV 1975, pag. 111/112]
 

Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in het land van Arkel 1263-1650 - Gorinchem:
17. 100 beierse guldens jaarlijks op de tol van Gorinchem.

6-6-1428: Walraven van Moersee bij gift, LRK 61 fo. 100v.
30-3-1457: Vincent, graaf van Meurs, heer van Saarwerden, neef van de leenheer, LRK 120 c.Arkel fo. 6v-7.
8-7-1459: Vincent, graaf van Meurs, LRK 120 c.Arkel fo. 6f-7.
12-1-1485: Dirk van Boneem voor Charles de Croy, graaf van Chimai, neef van de leenheer, bij dode van Filips de Croy, diens vader, LRK 120 c.Arkel fo. 8.
17-11-1492: Frederik, heer van IJsselstein, Buren enz., neef van de leenheer, bij overdracht door Charles de Croy, prins van Chimai enz., LRK 12 1 c.Arkel fo. lv-2v, LRK 122 c.Arkel fo. 18v.
23-4-1501: Christoffel van IJsselstein, natuurlijke zoon, bij overdracht door Frederik, broeder van Egmond, graaf van Buren en Leerdam, raad en kamerling, zijn vader, LRK 122 c.Arkel fo. 18.
4-8-1514: Marcelis van Zegerscapelle voor Willem van IJsselstein nadat Christoffel, diens vader, 21/2 jaar terug op reis in dienst van de leenheer stierf, LRK 123 c.Arkel fo. 19v-21.
4-1-1588: Christoffel van IJsselstein bij dode van Willem, zijn vader, LRK 137 fo. 182-183.
9-8-1593: Mr. Gerard Hamel, advokaat bij het Hof van Holland, voor Maurits van IJsselstein bij dode van Christoffel, diens vader, LRK 138 fo. 169. [OV 1984, pag. 205]
 
De Heerlijkheid van Albrantswaard. (Uit de Hollandsche Leenregisters).
De Heerlijkheid van Albrantswaerde, in hooge ende lage mit allen sijnen toebehooren.
Libro 111, folio 6 op Heer Gerrit van Zijl.
Heer Geryt van der Heyden wort geconsenteert in sijnen ambacht van Harantswairrle eenen gewairden rechter te
hebben, 1352.
Libro V, folio 436, duwarie van Marie Heynricx dr. van Montfoort, huysvrouw van Heer Jacob van.Rijsoort, 1401.
Confirmatie van den testamente van Heer Willem Oom en vrouwe Maria van de Werve sijn huysvrouw, t’swarte
ruige register, caput arkel Putte. Folio 20, 21.
Gerrit van der Zij1 bij opdracht van Heer Jacob van Rijsoorde, onder vele clausulen in de brieve begrepen, 1413.
Vide op Adriana van den Berge, na doode van Jacob van Rysoort, 1429.
Heer Gerrit van Zyl, bij overgifte van Adriana van den Berge, met renunciatie van hare besterfenisse van Heer
Jacob van Rijsoort, 1430
Goeswijn Michielsa., bij overgifte van Geryt van Zijl, 1437.
Willem van Egmond, bij overgifte van Gerrit van Zijl, 1437.
Aernt die bastert van IJsselstein, bij overgifte van Willem van Egmond, heer van IJsselstein zijn vader, 1447.
Christoffel van IJsselstein, bij doode van Cornelis van IJsselstein, hem aangecomen van Willem sijn broeder, hem
aangecomen bij doode van Aert die bastert van IJsselstein heurlieder vader, ende Willem en Jacob sijn binnen ‘s jaar, gestorven, 1506.
Willem van Wijngaarden, bij overgifte van Christoffel, 1506.
Dirk, Heer van Assendelft, bij opdracht van Willem van Wijngaarden, 1534 [NL 1885, pag. 74]

 

 

III.b Willem van IJsselstein (....-1562)

Geboren 1510(?), overl. 1562, drost van Genemuiden (...1538-1552..(1562?).. ), tr. Margareta van den Gruijthijs, geb. 1-11-1519, overl. 1566, begraven te Kampen, dr. van Arent van den Gruijthuijs en Bette van Ingen; dit huwelijk bleef kinderloos [ANF 1901, pag. 113-117]

Transporten Kampen dd 2-3-1564, folio 117 - Margaretha van den Gruythuys wed Isselsteijn (Isselsteen) maakt testament [CBG, dossier Van den Gruijthuijs]

"Eenige aantekeningen betreffende het geslacht van den Gruithuis", Kampen, Mr. J. Nanninga Uitterdijk; betreft gegevens uit familie-aantekeningen van dit geslacht:
1519 - Margryet. Margaretha syn dogter
[HdW d.i. van Arent en Bette van Ingen] is gebooren den eersten November op aller Heiligen dag, omtrent tusschen twe en dre uren des naermiddaegs A XV XVIII, welcke gevaeder is geweest Hugo van Anckelder; de gevaedersche geweest jufer Margareta van Voeren und juffer Elisabeth van Camphuysen thoe Swolle
Margryet die eerste dogter is verhyraet aen Wilhelm van Iselstein Drost tot Genemuiden, welcke eerst aflyvich is geworden sunder haer beider eenige lyfserven naer te laeten, in den jaere XC LXII; syn huisvrou voorsz. in den jare XV LXVI und thoe Campen begraeven
[ANF 1901, pag. 113-117]

13-12-1532 octrooi om te testeren "voor heere Willem van Ysselsteyn natuerlyck zoone wylen Wilems van Ysselsteyn" (dezelfde Willem??) [ARAB Rekenkamers 20787 1532/1533 f. 5]

2-3-1536 Willem van Ysselsteyn zoon van Willem van Ysselsteyn en Theodora Geerlaci de Rover en dominus Willem van Ysselsteyn zijn broer, priester en kanunnik van de OLVkerk in Antwerpen. De akte zou een machtiging moeten zijn, het laatste deel is onleesbaar. [Ra Den Bosch 1323 f 158]
22-5-1540 domicellus Wilhelmus filius legitimus + domicelli Wilhelmi de Yselsteyn ...... filius quondam nobilis et generosi domini domini Frederici comitis de Bueren ab eodem quondam domicello Wilhelmo de Yselsteyn et domicella Theodorica sua uxore legitima filia quondam Gerlaci de Rouver pariter genitus hereditarie vendidit Francisco Pelgrom ... obligatie Boxtel. [Ra Den Dosch 1332 f 207 ]
Vrije vertaling: Jonker Willem, (wettige zoon van wylen jonker Willem van Yselsteyn) natuurlijke zoon van wylen de edele en helfhaftige heer, heer Frederick graaf van Bueren) bij de zelfde wylen jonker Willem van Yselsteyn en jonkvrouwe Theodora zin wettige echtgenote (dochter van wylen Gerlacus de Rover) tezamen verwekt), heeft erfelijk overgegeven aan Franciscus Pelgrom etc. rente te Boxtel.

21-4-1542 Zelfde Willem zelfde titelatuur, ouders en grootvader, nu procuratie [Ra Den Bosch 1335 f 158]

 

1538 September 13 (Vollehoe)
Tautenburgh biedt Maximiliaan van Egmond, aangezien hij binnen 1 jaar geen geld van het Hof kan krijgen, in afkorting van het door hem verschuldigde bedrag enige paarden aan; hij heeft hem door zijn barbier 200 en door Willem van IJsselstein 400 gulden laten sturen; de heer van Beveren heeft beloofd 200 en Frederick Melun 100 gulden te betalen
Oorspr. (Inv.N 1082)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 526]

1540 Februari 4 (Graeff)
X, koster van Mijl, en Lens van de Horst herinneren Maximiliaan van Egmond aan hun verzoek, gedaan bij zijn vertrek uit Graeff, te willen zorgen, dat, zo nodig, de stad Graeff vr alle andere bevel krijgt om soldaten aan te nemen, omdat wie de eerste bestelling doet, de beste knechten krijgt; zij hebben hierover ook aan graaf Maximilians dienaar, jonker Willem van IJsselstein, geschreven
Oorspr. (Inv.N 1082)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 597]

1541 Maart 22 (Kuynre)
Bartholomeus van Coelen bericht Maximiliaan van Egmond, dat op de eerste landdag, die graaf Maximiliaen te Deventer met ridderschap en steden van Overijssel houden zal, alleen de reformatie van het lanfrecht en over de schulden gehandeld zal worden; hij hoopt, dat graaf Maximiliaen het houden van de klaring niet langer zal uitstellen dan de aanwezighied van de Keizer met als gevolg 's graven drukken bezigheden, het winterweer en zijn gezondheid noodzakelijk maken; tot zijn leedwezen heeft jij door zijn vertrek van Vollenho naar Lewarden graaf Maximiliaens neef van IJsselsteyn, drost van Genemuden, niet met meer dan goede raad kunnen helpen
Oorspr. (Inv.N 1082) Met zegel
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 726]
NOOT: in het origineel wordt ook de naam Willem van IJsselstein genoemd

1541 Mei 25 (Aemstelredam)
Jan de Bruyn verzoekt Maximiliaan van Egmond, na een hem door de drossaard van Gheelmuyden gestelde vraag over de levering van buskruit, nadere inlichtingen over de gewenste hoeveelheid en de tijd van levering
Oorspr. (Inv.N 1082)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 761]

1542 Augustus 4 (Deventer)
Ridderschap en steden van Overijssel protesteren bij Gijsbert van Baixzen, drost van IJsselsteyn, bevelhebber van de stadhouder Maximiliaan van Egmond, tegen bevel van de drost te Genemuiden om enige schepen met krijgsvolk in zee te sturen tot een aanval, daar Overijssel met niemand in oorlog is, en verzoeken de ritmeester Goessen van Raesfelt en alle andere bevelhebbers, die toch goed betaald worden, te verbieden van de inwoners iets af te nemen zonder betaling en alles te voorkomen, wat oorlog ten gevolge kan hebben
Oorspr. (Inv.N 1082) Met signet van de stad Deventer
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 944]

1542 December 17
De steden Deventer, Campen en Zwolle verzoeken graaf Maximiliaan van Egmond, daar zij nog geen antwoord hebben ontvangen van de Geldersen in de zaak, waarover zij de 4e dezer geschreven hebben, de drost van Coverden, Reynolt van Bourmania, zo spoedig mogelijk naar het huis aldaar te zenden om het in staat van verdediging te brengen en die van Genemuiden ernstig te vermanen om over het huis aldaar, dat temidden der 3 steden ligt, een beter regiment en administratie te voeren dan tot nog toe of anders een andere kastelein aan te stellen
Oorspr. (Inv.N 1082)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", B 995]

1542 December 22 (opt blockhuys to Genemuiden)
Wyllem van Isselsteyn waarschuwt de drost (van Zalland?) dat er dagelijks schepen op de Isel varen die de vijand bevoorraden, en dreigt met de 200 knechten, die te Wijnsen liggen, en het nog groter aantal bij Mastenbroek.
Afschrift op hetzelfde blad als dat van de brief dd. 1543 Januari 6 (Reg.N 1700)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1696]

1542 December 22 (tot Gellemuyden des Vrijdages na Sinct Thomas dach)
Willem van IJsselstein waarschuwt de stad Campen, dat hij niet langer zal toelaten, dat het ene schip met proviand na het andere onder de Camper brug doorvaart, waardoor Gelre van levensmiddelen wordt voorzien
Afschrift (Inv.N 1068)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1697]

23-12-1542, Gent: Maria van Hongarije, koningin-weduwe, landvoogdes, geeft antwoord aan de ridderschap van Zallandt, Twenthe en Vollenhoe en de steden Deventer, Campen en Zwoll dat het neutraliteitsverdrag met de Geldersen nog 14 dagen van kracht zal blijven op voorwaarde dat Gelderland gn levensmiddelen via Overijssel uit Holland krijgt. Holland en Brabant hadden zich daarover beklaagt
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1698]


1542 December 23 (tot Genmuden opt blockhuus)
Willem van IJsselstayn antwoordt de steden Deventer en Campen, dat zij hem van allerlei beschuldigin, waaraan hij geen schuld heeft; hij zal zich verantwoorden voor de keizer, de koninging en= de stadhouder
Afschrift op hetzelfde blad van dezelfde datum (zie Reg.N 1698)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1699]

1543 Januari 6 (op Keys.Maj. blockhuys tot Gelmuden)
Wijllem van Isselstein eist onder bedreiging haver en een goede hengst van het Berchklooster in Overissel
Afschrift op hetzelfde blad als dat van de brief dd. 1542 December 22 (Reg.N 1696)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1700]

1543 Januari 8 (opt bloickhues van de Keys. maj. upt Zwartenwater)
Wijllem van Isselstein schrijft aan Herman Mulart, schout van Zwolle, zijn verwondering uitende, dat zijn hulp wordt gevraagd voor het klooster Wynssen, dat bij de koningin en de graaf van Bueren over hem is geklaagd heeft evenals de drie steden; zijn opdracht is de ridderschap te beschermen, voor de steden moet de schout zelf zorgen; hij is, op weg naar Vrieslant, morgen op Tautenborch te spreken, want als het moet, zal hij hem en de drie steden helpen
Afschrift (Inv.N 1068)
[Dr S.W.A.Drossaers, "Het Archief van de Nassause Domeinraad", R 1701]

"Frederik van Egmond had ook een bastaardzoon, zoals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 1546 (Reg. n 173, fol. 23), waarbij Domicellus Willelmus, filius legitimus quondam Domicelli Willelmi de Ysselsteyn, filii naturalis quondam nobilis ac generosi domini, domini Frederici, comitis a Bueren, etc., ab eodem quondam Domicello Willelmo de Ysselsteyn et Domicella Theodorica sua uxore legitima, filia quondam Gerlaci die Roever, pariter geniti, verkoopt 7/8 in eenen akker te Rosmalen, enz." [Sasse van Ysselt ("Voorname Huizen ...") deel I, pag. 126; verbeteringen van folio 23 (was 13) en plaats Rosmalen (was Roermond) door Hein Vera]

[Ra 1344 f 322] 21-4-1546 en [Ra 1348 f 23] 12-11-1546 beide betreffende Willem, met dezelfde titulatuur en nog steeds zonder vrouw. Het ging om een hypotheek op een hoeve in Boxtel en een rente te Rosmalen.

Willem (junior de jonker) is identiek aan de drossaert van Ghenemuyden. Hij heeft het kennelijk financieel niet gemakkelijk. Na eerst zijn goed in Boxtel 2 maal belast te hebben, moet hij het nu verkopen. Daarna laat hij ook nog land onder Rosmalen veilen. Wellicht heeft het te maken met de aanschaf van het drossaartambt. Hij heeft echter kennelijk nog wat achter de hand want hij stelt twee personen aan om zijn goederen te beheren. Dat duidt er dus op dat hij zelf niet (meer) in Brabant resideert. [Ra Den Bosch 1359 f 353v] 30-3-1552 ns, [f 357] 30-3-1552, [ f 442] 1-8-1552.
15-9-1559 domicellus Willelmus ab Ysselsteyn filius quondam domicelli Willemi ab Ysselsteyn ab eodem domicello Willelmo et quondam domicella Theodorica filia quondam Gerlaci de Roover ald erfgenaam van Nicolaas de Beers; transport jaarlijks pacht [Ra Den Bosch 1376 f 596]

 

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (E.D. Eijken, 1995) komt ene Willem van IJsselsteyn voor. Namelijk onder nummer 435 dat betrekking heeft op de belening van de grove en smalle tienden over de goederen "Ludelvinch", "Vriling" en "Nyenhuys" in de buurtschap Diffelen in het schoutambt Hardenberg:
Interessant zijn misschien ook de leenvoorgangers. De betreffende tienden zijn in 1379 in leen bij Herman Wigboltssoen, daarna komt het via de families Van Rysenberch, Holting en Van Oy in 1541 in de familie
Van den Gruythuysen:

28 oktober 1541
Bette van Yngen na de dood van haar moeder Griete van Oy. Hulder haar man meester Aernt van den Gruythuysen.

17 december 1556
Guert van den Gruythuys na de dood van zijn tante Bette van Yngen.

17 oktober 1560
Lutghart van den Gruythuys na opdracht door haar broer Goedert van den Gruythuys. Hulder Willem van Ysselsteyn
Noot: Op dezelfde dag machtigde Goedert zijn zwager Willem van Ysselsteyn namens hem ten behoeve van Lutghart afstand te doen van de achterleengoederen, die hij van Herman van den Campe in leen hield."

"9 juli 1563
Lutgert van den Gruythuys met lediger hand. Hulder Huyge van den Gruythuys in plaats van haar man Willem van Ysselsteyn

Uit deze laatste vermelding valt op te maken dat Willem van Ysselsteyn in 1562 of 1563 moet zijn overleden, aangezien een nieuwe belening na het overlijden van de hulder noodzakelijk werd. Of deze Willem van Ysselsteyn de bedoelde Drost van Genemuiden is geweest valt hieruit niet af te leiden. Opmerkelijk is wel dat in 1562 aan de stad Kampen wordt verzocht ene Eusebius Bentinck voor te dragen als Drost van Genemuiden [bron: Gevers & Mensema, De Havezaten in Salland, blz. 317]. Kennelijk was de post in dat jaar vacant.

In 1531 en 1535 wordt Otto van Heeckeren van Rechteren genoemd als Drost van Genemuiden. Diens sterfjaar is niet bekend.

Dek meldt nog:
- Willem van IJsselstein kreeg in 1551 een lijfrente
- Gouthoeven c.s. beschouwen hem als de vader van Christoffel van IJsselstein die met Magdalena van Alendorp huwde (Noot: dit is W. van Gouthoeven [1577-1628], "D'oude Chronyke ende Historin van Hollandt, van Zeeland ende van Utrecht", 1620)

 

 

III.c Willem van IJsselstein (....-1541/42)

Geb. ? (bisdom Kamerik), overleden 19-4-1541 (1542 ns), kanunnik van de St. Jan in Den Bosch en de OLV in Antwerpen

13-4-1526 placet voor mr Willem van Yselstain sd [ARAB Rekenkamers 20786 1525/1526 f. 17]

13-6-1527 placet voor Willem van Ysselsteyn clerck [ARAB Rekenkamers 20787 1526/1527 f. 17]

9-4-1530 heer Jan van den Bossche vs Willem van Ysselsteyn (dezelfde Willem??) [ARAB Rekenkamers 20787 1529/1530 f. 14]

18-7-1530 placet voor Willem van Ysselsteyn [ARAB Rekenkamers 20787 1529/1530 f. 20v]

26-11-1530 In september 1529 verwierf Willem van Ysselsteyn een kanunniksprebende in de St. Jan in Den Bosch. [ARA Brussel Raad van Brabant 576 nr 51 f 147]

26-11-1530 Willem van Ysselsteyn vs tcapittel van Den Bosch [ARAB Rekenkamers 20787 1530/1531 f. 7v]

29-11-1532 placet voor Willem van Ysseslteyn preb OLV Antwerpen [ARAB Rekenkamers 20787 1532/1533 f. 4]

15-2-1533 afstand prebende Den Bosch door Willem van Ysselsteyn t.b.v. Jan van Baelen [ARAB Rekenkamers 20787 1532/1533 f. 9]

18-6-1535 placet voor Willem van Ysselsteyn op een porcie in de Borchkercke van Antwerpen [ARAB Rekenkamers 20787 1534/1535 f. 20v]

16-11-1535 mr Willem van Ysselsteyn vs alle de genen (dezelfde Willem??) [ARAB Rekenkamers 20787 1535/1536 f. 4]

2-3-1536 Willem van Ysselsteyn zoon van Willem van Ysselsteyn en Theodora Geerlaci de Rover en dominus Willem van Ysselsteyn zijn broer, priester en kanunnik van de OLVkerk in Antwerpen. De akte zou een machtiging moeten zijn, het laatste deel is onleesbaar. [Ra Den Bosch 1323 f 158]

17-8-1736 placet voer heer Willem Ysselsteyn prebende Den Bosch [ARAB Rekenkamers 20787 1535/1536 f. 23]

19-5-1537 Willem van Ysselsteyn wint proces tegen Jacob Sebastiaen Maes van Broegel inzake prebende in St. Jan Den Bosch [ARA Brussel Raad van Brabant 582 nr 53 f 114]

19-5-1537 vonnis voer mr Willem van Ysselsteyn opponent tegen Sebastiaen Maes van Broegel [ARAB Rekenkamers 20787 1536/1537 f. 14]

28-5-1537 afstand prebende Den Bosch door Willem van Isselsteyn t.b.v. Gerard van Gameren permutatie (d.i. onderlinge ruil) tegen een cappelrie van Ste Christoffels (Xpossels) op Cauwenberghe te Brussele [ARAB Rekenkamers 20787 1536/1537 f. 14v]

14-7-1540 Marten Lupi clerck van het bisdom Bremen vs Willem van Ysselsteyn inzake de kerk van Baerle  [ARA Brussel Raad van Brabant 586 nr 192]

12-3-1540  Willem van Ysselsteyn is nu kanunnik van de OLV in Antwerpen. Hij heeft problemen met het kapittel omdat hij een van de huyse caonicale geruild had met mede-kanunnik Lieven Nylis [ARA Brussel Raad van Brabant 586 nr 199 f 312]

23-6-1541 mr Merten Lupi vs Willem Ysselsteyn ('van' valt weg)   [ARA Brussel Raad van Brabant 587 nr 27 f 54]

14-11-1541 Arnd Bochelt vs mr Willem Yselsteyn  (hier een 's' verloren, mogelijk al bij de vorige, heb ik niet meer gecontroleerd) [ARA Brussel Raad van Brabant 587 nr 207 f 321v]

[A.J.A. Bijsterveld, "Laverend tussen kerk en wereld; de pastoors in Noord-Brabant 1400-1570" (1993)]
"Nr 1386 Magister Wilhelmus Wilhelmi van IJSSELSTEIN
(YSSELSTEIN; YSELSTEEN, (de); ISELSTEYN, van)
vermeld 1530-1541; geboren in bisdom Kamerijk; overleden 19-04-1541;
1530 vicarius perpetuus te Maarheeze;
-1536/1537 rector ecclesie te Sambeek;
1536-1541 rector ecclesie te Princenhage;
? rector ecclesie te Mol (B.);
bronnen: Coppens II 108, 142; Schutjes IV 254, 255; Verreyt 1912: 165; Juten 168; 1935: 39; Prims 1939a: 99; De Clerq 1958: 166; Dek 1958: 65-66; Schillings IV 74 nr 123; Bannenberg e.a. I 105, 207; oomzegger van de graaf van Buren."

NOOT: onderstaande -door Bijsterveld genoemde- bronnen ingezien:

J.A. Coppens, "Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogenbosch", deel 2 (1841), pag. 108:

1533 Guilielmus van Iselsteyn werd den 8 april 1533 kanunnik, en deed in 1537 afstand
Noot: het betreft het hoofdstuk "Kanunniken der regterzijde", deel '5de kanunniksdij onder de titel van de H. Agatha'
J.A. Coppens, "Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogenbosch", deel 2 (1841), pag. 142:

1530 Guilielmus Iselsteyn werd den 26 mei 1530 kanunnik, en deed afstand [opgevolgd in 1533 door Joannes van Balen die op 25.2.1533 kanunnik werd]
Noot: het betreft het hoofdstuk "Kanunniken der linkerzijde", deel '13de kanunniksdij onder de titel van den H. Jacobus en van den H. Antonius'
G.C.A. Juten, "De parochin in het Bisdom Breda" (1935), pag. 39 (betreft het dekanaat Breda: Princenhage, lijst der pastoors):

Willem van IJsselstein was opvolger in 1536; om het "privilegium Antverpienie" was hij vrij van de absentia-gelden; omstreeks 1541 is hij overleden
Noot: hij werd opgevolgd door Hieronymus van der Noot, die het pastoraat van 1541 tot 1595 bezat.
Dr. G. Banneberg e.a., "De oude dekanaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de eeuwse registers van het Aartsdiakenaat Kempenland", deel I, pag. 105 (betreft Sambeek):

1536 Rector d. Wilh. Yselsteen exhibuit privilegium Antwerpiense. Plac. d. Ioh Crabat 1 sc.
1537 Pro iuribus litt. concess. d.Arnoldo de Laet presb. ad eccl. paroch. de Sambeeck,
vacantem per resign. Wilh. de Yselsteyn, par illustr. d. Florentium de Egmunda, comitem de Buren, d. dominiorum de Leerdamme, Ysselsteen, Cranendonck, Meer etc. presentato 13 fl. (I.152.f.21v; deze bron verwijst naar: zgn. 'Institutiones', de aartsdiakonale registers in het Luikse archief, deels in fotokopie in het bisdomarchief in Den Bosch; I.152 staat voor het jaar 1536)
Taxandria 19 (1912), pag. 165 ('Leden der Illustre Lieve-Vrouwebroederschap te 's Bosch van 1318-1642'):

Willem van Ysselstein, kanunnik der O.L.Vrouwekerk te Antwerpen en der St. Janskerk te 's Bosch en pastoor te Mol, 19 April 1541
A. Schillings, "Matricule de l'Universite de Louvain", deel 4 (1974), pag. 74:

Onder 'Rectoratus Joannes Heems de Armenteria' zijn 313 personen genoemd, ingeschreven in de periode 4 maart tot 29 augustus 1532, waarbij de meesten op laatstgenoemde datum werden ingeschreven:
Nr. 123 Guilielmus Iselstein filius domini Guilielmi fratris domini de Buren (nobilis) 23 aug. (= 1532)
Ter inleiding op de lijst met studenten is de volgende tekst geschreven:
"Anno a Christi nativate XVe tricesimo secundo mensis februarii die ultimo in congregatione ordinaria alme Universitatis sudii generalis appidi Lovaniensis apud Augustinenses celebrata postulatus a facultate medicine et electus unanimi intrantium consensu magister Joannes Heems de Armenteria artium et medicine doctor regens pedagogii Lilii approbatus et conformatus fuit qui prestites juramentis consuetis accepit a suo precessore sigillum libros et alia restoratus insignia sub quo sunt intitulati sequunter subscripti"

Noot: Op pagina 155 wordt genoemd Lugerus Yselstaein, ingeschreven d.d. 28.5.1537

Taxandria 28 (1921), pag. 153 (G.C.A. Juten, 'Consilium de Beke'):

Onder de plaats [parochie] Merters (alias Hagis) - ecclecia:
17 1536-1537 Rector d. Wilhelmus Ysselstein; exhibuit privilegium Antverpiense (152-151)
18 1536-1556 Placet mag. Johannis Potters Putters (152, L 15)
Noot: de getallen tussen haakjes verwijzen naar de originele manuscripten die exact worden aangeduid in Taxandria 26 (1919), pag. 72 e.v.

 

naar de vervolgpagina


gvdewit.gif (7938 bytes)