Waarschuwing voor de molenaars 1785
(Schermeer)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Het gedrukte origineel bevindt zich in het waterschapsarchief De Schermeer,
aanwezig in het Regionaal Archief Alkmaar.

 

 


Waarschuwing
voor de
MOOLENAARS
In de
SCHERMEER

 

De Heeren Dykgraaf en Heemraden van de Schermeer, in ervaring gekomen zynde, dat eenige Molenaars zig niet ontzien hebben in vilipendie van vorige Keuren Speciaal van den 13 Jann. 1753 en andere tegen het overmalen geëmaneert, de Dyken en Wegen dikwils over te malen tot merkelyke schade en nadeel van de goede Ingezetenen van dezelve Polder. Zoo is 't dat welgemelde Heeren Dykgraaff en Heemraaden hebben goedgevonden, serieuslyk te waarschuwen en gelasten, gelyk zy serieuslyk waarschuwen en gelasten by desen, dat:

Als de Molenaar van de Polder-Molen E. (die by dezen tot Zeynmeester word aangesteld) op de Peyl is aan of ontrent zyn Molen staande, zal hy zyn Molen met 2 Zeylen in 't Kruis zetten, waar op de andere Molenaars zo zy langer als 8 Minuten na het Zeyn van de Molen E. malen telkens vervallen in een boete van een Gulden.

Zodra de Molenaar van de Polder-Molen E. by nagt moet malen, word hy gelast ten eersten ligt aan te steeken in de Lantaarn by zyn Molen staande, als de Moolenaars van de Polder-Molen B. en L. het ligt zien van de Polder-Molen de E. moeten zy ook ten eersten ligt aansteken in de Lantaarnen by hunne Molens staande, op dat de overige Moolenaars het ligt zullen kunnen zien, zullende ieder Molenaar, die langer na maalt als 8 minuten na dat het ligt is uitgedaan, verbeuren een boete van tien Guldens.

Tot de Bekeuring worden gequalificeert de Poldermeesteren van de respectieve Polders, de Timmerbaasen en de Polder-Moolenaars, zullende de Boetens geappliceerd worden, de eene helft ten behoeven van de Armen, en de wederhelft ten behoeven van de Bekeurder.

En ten einde de Molenaars en Ingezetenen van deze Polder hier van kennisse zoude hebben, is by de bovengemelde Heren Dykgraaff en Heemraden van de Schermeer goedgevonden, dat deze waarschuwing zal worden gedrukt, alomme in de Polder geäffigeert, en de Moolenaats ter hand gesteld tot derzelver naricht.

 

Aldus gedaan en geärresteert
by den Heeren Dykgraaff en Heemraden voornt.
binnen het Raadhuis der Stad Alkmaar ter Kamer van de Schermeer op den 5 February 1785.

In kennisse van my Secretaris
W: J: Domis

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net